Ying & Yang; Fibonacci postupnosť

Dve špecifické energie mužská/ženská, ktorá je vyjadrená v symbole Ying Yang.10151828_236429276548338_495072949_n

Mužská energia je sústredená, ženská je kreatívna a náhodná. Žiadna z nich nedominuje ani nezaostáva za tou druhou. Obe môžu byt extrémne mocné.

Ženská energia je kreatívna, náhodná energia, energia možností, ktorá ovplyvňuje energiu z vnútra.

Mužská energia je direktívna. Dosahujúca úlohy z bodu A do bodu B, tam kde sa treba dostať. Tato energia môže pevná a presná bez rozptýlenia. Viac sa môžete dočítať tu.

Dôležitým aspektom je ako sa pohybujú. Na vysvetlenie použijem príklad Fibonacci špirály. Začína na 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 a konči v nekonečne. Nachádza sa vo všetkom, rastlinách, živočíchoch, hmyze…

spiralacr_img5s7175109ea65029cba9d94a340ee015db

Mužská energia prúdi do špirály z bodu do bodu, nevytvára oblúk. Ženská energia vytvára oblúk, prúdi do špirály. Stále dosahujú podobný alebo rovnaký výsledok. Toto je grafická reprezentácia prúdenia týchto dvoch energii, ktorá sa správa rovnako. Mužské telo ma rovnejšie tvary, ženské telo je viac oblé. V tomto videu je to pekne vystihnuté. 🙂

Mužská energia je analytická, strategická, praktická, racionálna, objektívna. Ak nie je správne využívaná, nedokáže vnímať veci ako celok, ale sa sústredí len na malú časť. Akceptuje len malú časť celku – svoj pohľad/postoj k veci.

Ženská energia sa pohybuje v krivkách, náhodne. Je to kreativita, pohyb, vyjadrenie sa, emócie. Môže robiť všetko, dostať sa všade. Ak je nesprávne použitá ma problém robiť veci na čas, stáva sa nevyspytateľná, náladová, chaotická.

Viac sa môžete dočítať i tu.

mozog

Ľavá časť mozgu ovláda pravú časť tela, pravá časť mozgu ovláda ľavú časť tela. Ak máš v nerovnováhe napríklad mužskú energiu môžeš to spozorovať zhoršením zdravotného stavu, či úrazmi v ľavej časti tela. Záleží v ktorej konkrétnej časti sa problém vyskytuje a tú oblasť by si mal riešiť. Viac sa môžete dozvedieť tu. Ak si pravák, tak pravá dlaň je tá čo dávaš svetu, a ľavá je tá čo dávaš sebe. Ak si ľavák máš to presne naopak.

Ľavá časť mozgu je analytická, logická, postupná, racionálna, chápe matematiku a vedu, je orientovaná na prítomnosť a minulosť, je vedomá, vie pomenovať veci, zakladá si na realite, vytvára stratégie, vníma príkazy/zvyky, praktická/plánuje, je zameraná na bezpečie, je obozretná – mužská orientuje sa na detail (zameriava sa na jednotlivé časti).

Pravá časť mozgu je náhodná, intuitívna, holistická, filozofická a spirituálna, subjektívna, pocitová, chápe symboly a obrazy, je orientovaná na prítomnosť a budúcnosť, verí, je vďačná, pozná význam vecí, zakladá si na fantázií, využíva súčasne možnosti, vníma priestorovo, impulzívna/spontánna, zameraná na dobrodružstvo, je bezstarostná/riskuje – ženská orientuje sa na celok.

90 % ľudí je orientovaných na ľavú mozgovú hemisféru. Preto máme mužskú energiu v nerovnováhe. Je veľmi dominantná a potláča ženskú energiu.

Zlatý rez φ alebo ϕ je veľmi zaujímavá matematická konštanta, ktorá ľudstvo po stáročia fascinuje svojou všeobecnosťou a harmóniou. Zlatý rez je najčastejšie vnímaný ako ideálny pomer medzi dvoma úsečkami. Môžeme sa stretnúť aj s označením zlatý pomer, zlaté číslo alebo zlatá proporcia. Je základom všetkých matematických proporcií: aritmetických proporcií, triangulárnych proporcií, Fibonacci proporcií, geometrických proporcií, vektorových sekvencií atď..

(čo bolo – minulosť) + B (čo je – prítomnosť) = C (čo  bude – budúcnosť)

A x φ(1.618..) = B

Ak vynásobíš dĺžku C o hodnotu φ vznikne úplne rovnaký obraz, ale väčší.

Capturefibonacci fishthI11LN7PY

Fibonacci sekvencia, v ktorej každý ďalší člen je súčtom dvoch predchádzajúcich.fibenacci1 Zlatý rez Φ = 1.6180339 je nekonečne číslo, preto tento pomer sa približuje tejto hodnote, ale nikdy sa nestrene.

Φ je zdroj alebo duša alebo Boh z matematického hľadiska. Nemá začiatok ani koniec (vždy bol a vždy bude). Celý život sa usiluje k Φ zdroju – všetky matematické frekvencie nájdené v mikrokozme a makrokozme.

Je to ako keď ZDROJ povie, choď a zopakuj toto a ŽIVOT povie neviem ako. Pretože ŽIVOT nevie ako ma zopakovať niečo čo nemá začiatok ani koniec a preto vytvára Fibonacci postupnosť miesto toho. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597. Začína na začiatku a kontinuálne sa blíži bližšie a bližšie k zdroju. Stáva sa božský každým krokom. Môžeme to nazvať i EVOLÚCIA.fib1 Fibonacci sekvencia je sekvencia rastu, pomenovaná po svojom zakladateľovi, ktorý sa preslávil pod prezývkou Fibonacci. Pozorovaním rastu listov rôznych druhov rastlín zistil, že listy rastú v určitej postupnosti. Ako prvý vyrastie jeden list, potom opäť 1 list, potom 2 listy atď. Každý novy prírastok v tomto poradí je súčtom dvoch predchádzajúcich listov (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…). Ďalším pozorovaním zistil, že sekvenciu môžeme pozorovať v nespočetnom množstve príkladov v prírode. Proporcie týchto čísel rýchlo dosahujú hodnotu Φ (fí). Toto harmonické číslo vznikne, ak sa pomer väčšej strany k menšej strane obdĺžnika sa rovná 1,618. Tento obdĺžnikový pomer sa nachádza v tisícoch architektonických prvkoch po celom svete. Ako u veľkej pyramídy v Gíze rovnako tak i v iných, denne používaných predmetoch. Dôvod, skrytý za týmto kódom, predurčuje harmóniu a krásu. Ako môže pevne daná špirála byť spoločným faktorom tisícov biologických organizmov? Úplne nepredvídateľnou a neurčitou cestou. Môže to byť spojitosť s DNA, keď vo vnútri kruhu tvorenom dvojitou skrutkovicou sú obsiahnuté dve zložky, ktorých vzájomný pomer nemožno popísať lepšie ako práve pomocou čísla Φ (fí).  Toto číslo je kód, ktorý obsahujú všetky živé formy. Harmonický tón rezonuje v súlade s vesmírom a nie je náhoda, že tento božský pomer pôsobí harmonicky.

Ďalšou sekvenciou je binárna sekvencia, ktorá vzniká zdvojovaním posledného čísla voči predchádzajúcemu.

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,…

Túto sekvenciu môžeme vidieť pri štiepení buniek, ale i v počítačoch.

Ak kružnicu rozdelíme na 36 radiálnych čiar v 10° rozstupoch, čiary reprezentujú 360°. Polárny diagram má obe rovne i okrúhle čiary (reprezentujú mužskú a ženskú energiu, ktoré medzi sebou spolupracujú). Ak rozdelíme stred polárneho grafu označíme 1, ktorý ma rovnaký rozstup ako ďalších 7 kružníc.polargraf1

Ak nakreslime špirálu zlatého rezu do grafu – špirála pretne špecifické body. V bodoch sa stretávajú rovne (mužské) čiary s ženskými krivkami. Pretnú sa na 120°, 190°, 240°, 280°, 360° = 0.fib2

Zaujímavé je, že špirála vytvorí obe sekvencie – binárnu (pretína sa v bodoch 1, 2, 3, 4, 8) i Fibonacci (pretína sa v bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 8).

Binárna sekvencia v tomto obraze je veľmi zaujímavá. Ak pospájaš body, v ktorých sa pretla špirála zlatého rezu, dostaneš rovnostranný trojuholník. Ak by si chcel špirálu zlatého rezu zväčšovať – opäť špirála pretne priamky a kružnice v tých istých bodoch, vytvorí sa tak väčší pravouhlý trojuholník.

fib3Matematik Kyphkriechenla z tohto vzoru pochopil geometriu hudby.

V polárnom grafe ak sa priamky a kružnice pretnú medzi 0°, 190°, 240° a začnú vytvárať vzor – vznikne harmonicky system.fib4

Ak chceme napodobniť prírodu, v nej sa zvyčajne nachádzajú 2 špirály. Súčasne vznikne nám hexagram. Tento symbol pražský židia nazvali za čias kráľa Rudolfa a Dávidova hviezda.fib5seed_star_full

Ak budeme tuto hviezdu zväčšovať alebo zmenšovať do nekonečna, stále dostaneme rovnaký tvar ako u špirál. Ak nakreslíme kružnice do hviezdy vznikne nám plod života.fib6

Zvuku a vibráciám sa venuje veda cymatics, ktorá zvuk zviditeľnuje zmenou frekvencie zvuku membrány reproduktora, na ktorej je umiestnený piesok, alebo voda. To vytvára rôzne obrzce v závislosti na rôznych frekvenciach.

 zvuk

Hudba a zvuk môže byť veľmi silný transformačný nástroj pre ľudské telo a dušu. Avšak, až v posledných rokoch vyšla najavo informácia, že naša novodobá hudobná produkcia bola okradnutá o obrovský potenciál pre liečenie a transformáciu, o mocný starodávny tonálny rozsah známy ako “pôvodné Solfeggio frekvencie.” Tieto originálne Solfeggio frekvencie, majú schopnosť premeniť život zázračným spôsobom. Zmienky o týchto frekvenciách siahajú do staroveku, kedy boli súčasťou spevov v gregoriánskych chorálov, počas náboženských obradov v kostoloch. Ale partitúry chorálov záhadne, okolo roku 1050 zmizli a sú pravdepodobne navždy stratené. Tieto spevy sa skladajú zo zvláštnych tónov alebo frekvencií, ktoré keď sú spievané v harmónii, a v latinčine, majú obrovskú duchovnú silu pri náboženských obradoch. Kombinácia týchto tónov a latinskej intonácie, mala silu preniknúť hlboko do hlbín podvedomia a silno podporovať liečenie a transformáciu.

solfeggio-scale

Solfeggio frekvencie obsahujú šesť čistých tónov a tieto boli použité pre vytvorenie starovekej hudobnej stupnice. Cirkev tvrdí, že stratilo všetkých 152 týchto úžasných starovekých gregoriánskych chorálov, ale je viac než pravdepodobné, že sú zámerne pod zámkom v útrobách vatikánskych archívov. Jeden z týchto spevov obsahujúci Solfeggio frekvencie, známy ako “chválospev na Jána Krstiteľa sa však záhadným spôsobom objavil na verejnosti a je napísaný tak, že obsahuje všetkých šesť Solfeggio frekvencií.

Naša moderná hudobná stupnica je mierne mimo rozsah synchronizácie pôvodných Solfeggio frekvencií a komorné “A” 440 Hz, bolo pôvodne, ešte okolo roku 1914, 417 Hz. V podstate takmer všetku hudbu, ktorú počujeme dnes v médiách alebo sa predáva v obchodoch, či už je to rock, jazz, soul alebo klasiku, je kontraproduktívna v porovnaní s úžasnou transformačnou silou Solfeggio tónov. Jedna z Solfeggio frekvenciou 528 Hz je známa ako “528 Miracle”, pretože tá má pozoruhodnú schopnosť liečiť a opravovať DNA v tele a je to presne tá frekvencia, ktorá bola použitá genetiky pri biochemických procesoch.

Zmenou pôvodnej Solfeggio stupnice sa zmenili výrazne spevy, teda aj tie spievané v kostoloch a zmenou frekvencií boli ovplyvnené zmeny v koncepčnom myslení, čo malo za následok oslabenie duchovného vplyvu cirkvi. – Miroslav Kolísek

Selfreggio frekvencie:

396 Hz Ut možno používať v situáciách, kde odstrániť veci spojené so strachom a vinou.

 417 Hz Re možno používať, ak chceme pritiahnúť do života pozitívne zmeny, ak potrebujeme prelomiť skostnatené životné vzorce.

528 Hz Mi je od latinského slova miragestorum, teda “zázrak”; používajú ju genetici na opravu poškodenej DNA a podľa Dr Leonarda Horowitze a Dr. Pulea sa spája s korunnou čakrou.

639 Hz Fa pomáha pri vytvorení/vyhojení medziľudských vzťahov a spája sa s dokonalou integráciou oboch polovíc mozgu. Možno ju použiť pri komunikácii s paralelnými, či duchovnými svetmi.

741 Hz Sol čistí bunky od toxínov rôzneho druhu. Rozvíja intuíciu a šiesteho zmyslu, pretože sa spája s nelineárnym poznaním. Tento tón nás vedie k čistejšiemu, stabilnému a duchovnému životu.

852 Hz La tento tón prebúdza aký koľ vek systém do perfektného stavu. Spája sa so Svetlom a Duchom, umožňuje návrat k jednote. Používa sa na dosiahnutie osvietenia a spirituálny rast, spája sa s láskou bez podmienok a obmedzení.

zvuk1

Viac sa môžete dočítať tu alebo tu.

Solfeggio frekvencie Na Kráľovej Holi.

Fibonacci postupnosť v hudbe.

Klavírna melódia čísla Φ (π).

Sami vieme, že hudba nás dokáže povzbudiť v hocakom veku. 🙂

Zdroj: www.thespiritscience.net

[:en]

Dve špecifické energie mužská/ženská, ktorá je vyjadrená v symbole Ying Yang.10151828_236429276548338_495072949_n

Mužská energia je sústredená, ženská je kreatívna a náhodná. Žiadna z nich nedominuje ani nezaostáva za tou druhou. Obe môžu byt extrémne mocné.

Ženská energia je kreatívna, náhodná energia, energia možností, ktorá ovplyvňuje energiu z vnútra.

Mužská energia je direktívna. Dosahujúca úlohy z bodu A do bodu B, tam kde sa treba dostať. Tato energia môže pevná a presná bez rozptýlenia. Viac sa môžete dočítať tu.

Dôležitým aspektom je ako sa pohybujú. Na vysvetlenie použijem príklad Fibonacci špirály. Začína na 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 a konči v nekonečne. Nachádza sa vo všetkom, rastlinách, živočíchoch, hmyze…

spiralacr_img5s7175109ea65029cba9d94a340ee015db

Mužská energia prúdi do špirály z bodu do bodu, nevytvára oblúk. Ženská energia vytvára oblúk, prúdi do špirály. Stále dosahujú podobný alebo rovnaký výsledok. Toto je grafická reprezentácia prúdenia týchto dvoch energii, ktorá sa správa rovnako. Mužské telo ma rovnejšie tvary, ženské telo je viac oblé. V tomto videu je to pekne vystihnuté. 🙂

Mužská energia je analytická, strategická, praktická, racionálna, objektívna. Ak nie je správne využívaná, nedokáže vnímať veci ako celok, ale sa sústredí len na malú časť. Akceptuje len malú časť celku – svoj pohľad/postoj k veci.

Ženská energia sa pohybuje v krivkách, náhodne. Je to kreativita, pohyb, vyjadrenie sa, emócie. Môže robiť všetko, dostať sa všade. Ak je nesprávne použitá ma problém robiť veci na čas, stáva sa nevyspytateľná, náladová, chaotická.

Viac sa môžete dočítať i tu.

mozog

Ľavá časť mozgu ovláda pravú časť tela, pravá časť mozgu ovláda ľavú časť tela. Ak máš v nerovnováhe napríklad mužskú energiu môžeš to spozorovať zhoršením zdravotného stavu, či úrazmi v ľavej časti tela. Záleží v ktorej konkrétnej časti sa problém vyskytuje a tú oblasť by si mal riešiť. Viac sa môžete dozvedieť tu. Ak si pravák, tak pravá dlaň je tá čo dávaš svetu, a ľavá je tá čo dávaš sebe. Ak si ľavák máš to presne naopak.

Ľavá časť mozgu je analytická, logická, postupná, racionálna, chápe matematiku a vedu, je orientovaná na prítomnosť a minulosť, je vedomá, vie pomenovať veci, zakladá si na realite, vytvára stratégie, vníma príkazy/zvyky, praktická/plánuje, je zameraná na bezpečie, je obozretná – mužská orientuje sa na detail (zameriava sa na jednotlivé časti).

Pravá časť mozgu je náhodná, intuitívna, holistická, filozofická a spirituálna, subjektívna, pocitová, chápe symboly a obrazy, je orientovaná na prítomnosť a budúcnosť, verí, je vďačná, pozná význam vecí, zakladá si na fantázií, využíva súčasne možnosti, vníma priestorovo, impulzívna/spontánna, zameraná na dobrodružstvo, je bezstarostná/riskuje – ženská orientuje sa na celok.

90 % ľudí je orientovaných na ľavú mozgovú hemisféru. Preto máme mužskú energiu v nerovnováhe. Je veľmi dominantná a potláča ženskú energiu.

Zlatý rez φ alebo ϕ je veľmi zaujímavá matematická konštanta, ktorá ľudstvo po stáročia fascinuje svojou všeobecnosťou a harmóniou. Zlatý rez je najčastejšie vnímaný ako ideálny pomer medzi dvoma úsečkami. Môžeme sa stretnúť aj s označením zlatý pomer, zlaté číslo alebo zlatá proporcia. Je základom všetkých matematických proporcií: aritmetických proporcií, triangulárnych proporcií, Fibonacci proporcií, geometrických proporcií, vektorových sekvencií atď..

(čo bolo – minulosť) + B (čo je – prítomnosť) = C (čo  bude – budúcnosť)

A x φ(1.618..) = B

Ak vynásobíš dĺžku C o hodnotu φ vznikne úplne rovnaký obraz, ale väčší.

Capturefibonacci fishthI11LN7PY

Fibonacci sekvencia, v ktorej každý ďalší člen je súčtom dvoch predchádzajúcich.fibenacci1 Zlatý rez Φ = 1.6180339 je nekonečne číslo, preto tento pomer sa približuje tejto hodnote, ale nikdy sa nestrene.

Φ je zdroj alebo duša alebo Boh z matematického hľadiska. Nemá začiatok ani koniec (vždy bol a vždy bude). Celý život sa usiluje k Φ zdroju – všetky matematické frekvencie nájdené v mikrokozme a makrokozme.

Je to ako keď ZDROJ povie, choď a zopakuj toto a ŽIVOT povie neviem ako. Pretože ŽIVOT nevie ako ma zopakovať niečo čo nemá začiatok ani koniec a preto vytvára Fibonacci postupnosť miesto toho. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597. Začína na začiatku a kontinuálne sa blíži bližšie a bližšie k zdroju. Stáva sa božský každým krokom. Môžeme to nazvať i EVOLÚCIA.fib1 Fibonacci sekvencia je sekvencia rastu, pomenovaná po svojom zakladateľovi, ktorý sa preslávil pod prezývkou Fibonacci. Pozorovaním rastu listov rôznych druhov rastlín zistil, že listy rastú v určitej postupnosti. Ako prvý vyrastie jeden list, potom opäť 1 list, potom 2 listy atď. Každý novy prírastok v tomto poradí je súčtom dvoch predchádzajúcich listov (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…). Ďalším pozorovaním zistil, že sekvenciu môžeme pozorovať v nespočetnom množstve príkladov v prírode. Proporcie týchto čísel rýchlo dosahujú hodnotu Φ (fí). Toto harmonické číslo vznikne, ak sa pomer väčšej strany k menšej strane obdĺžnika sa rovná 1,618. Tento obdĺžnikový pomer sa nachádza v tisícoch architektonických prvkoch po celom svete. Ako u veľkej pyramídy v Gíze rovnako tak i v iných, denne používaných predmetoch. Dôvod, skrytý za týmto kódom, predurčuje harmóniu a krásu. Ako môže pevne daná špirála byť spoločným faktorom tisícov biologických organizmov? Úplne nepredvídateľnou a neurčitou cestou. Môže to byť spojitosť s DNA, keď vo vnútri kruhu tvorenom dvojitou skrutkovicou sú obsiahnuté dve zložky, ktorých vzájomný pomer nemožno popísať lepšie ako práve pomocou čísla Φ (fí).  Toto číslo je kód, ktorý obsahujú všetky živé formy. Harmonický tón rezonuje v súlade s vesmírom a nie je náhoda, že tento božský pomer pôsobí harmonicky.

Ďalšou sekvenciou je binárna sekvencia, ktorá vzniká zdvojovaním posledného čísla voči predchádzajúcemu.

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,…

Túto sekvenciu môžeme vidieť pri štiepení buniek, ale i v počítačoch.

Ak kružnicu rozdelíme na 36 radiálnych čiar v 10° rozstupoch, čiary reprezentujú 360°. Polárny diagram má obe rovne i okrúhle čiary (reprezentujú mužskú a ženskú energiu, ktoré medzi sebou spolupracujú). Ak rozdelíme stred polárneho grafu označíme 1, ktorý ma rovnaký rozstup ako ďalších 7 kružníc.polargraf1

Ak nakreslime špirálu zlatého rezu do grafu – špirála pretne špecifické body. V bodoch sa stretávajú rovne (mužské) čiary s ženskými krivkami. Pretnú sa na 120°, 190°, 240°, 280°, 360° = 0.fib2

Zaujímavé je, že špirála vytvorí obe sekvencie – binárnu (pretína sa v bodoch 1, 2, 3, 4, 8) i Fibonacci (pretína sa v bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 8).

Binárna sekvencia v tomto obraze je veľmi zaujímavá. Ak pospájaš body, v ktorých sa pretla špirála zlatého rezu, dostaneš rovnostranný trojuholník. Ak by si chcel špirálu zlatého rezu zväčšovať – opäť špirála pretne priamky a kružnice v tých istých bodoch, vytvorí sa tak väčší pravouhlý trojuholník.

fib3Matematik Kyphkriechenla z tohto vzoru pochopil geometriu hudby.

V polárnom grafe ak sa priamky a kružnice pretnú medzi 0°, 190°, 240° a začnú vytvárať vzor – vznikne harmonicky system.fib4

Ak chceme napodobniť prírodu, v nej sa zvyčajne nachádzajú 2 špirály. Súčasne vznikne nám hexagram. Tento symbol si pražský židia prevzali od našich predkov za čias kráľa Rudolfa a nazvali ju Dávidova hviezda.fib5

Ak budeme tuto hviezdu zväčšovať alebo zmenšovať do nekonečna, stále dostaneme rovnaký tvar ako u špirál. Ak nakreslíme kružnice do hviezdy vznikne nám plod života.fib6

Zvuku a vibráciám sa venuje veda cymatics, ktorá zvuk zviditeľnuje zmenou frekvencie zvuku membrány reproduktora, na ktorej je umiestnený piesok, alebo voda. To vytvára rôzne obrzce v závislosti na rôznych frekvenciach.

 zvuk

Hudba a zvuk môže byť veľmi silný transformačný nástroj pre ľudské telo a dušu. Avšak, až v posledných rokoch vyšla najavo informácia, že naša novodobá hudobná produkcia bola okradnutá o obrovský potenciál pre liečenie a transformáciu, o mocný starodávny tonálny rozsah známy ako “pôvodné Solfeggio frekvencie.” Tieto originálne Solfeggio frekvencie, majú schopnosť premeniť život zázračným spôsobom. Zmienky o týchto frekvenciách siahajú do staroveku, kedy boli súčasťou spevov v gregoriánskych chorálov, počas náboženských obradov v kostoloch. Ale partitúry chorálov záhadne, okolo roku 1050 zmizli a sú pravdepodobne navždy stratené. Tieto spevy sa skladajú zo zvláštnych tónov alebo frekvencií, ktoré keď sú spievané v harmónii, a v latinčine, majú obrovskú duchovnú silu pri náboženských obradoch. Kombinácia týchto tónov a latinskej intonácie, mala silu preniknúť hlboko do hlbín podvedomia a silno podporovať liečenie a transformáciu.

solfeggio-scale

Solfeggio frekvencie obsahujú šesť čistých tónov a tieto boli použité pre vytvorenie starovekej hudobnej stupnice. Cirkev tvrdí, že stratilo všetkých 152 týchto úžasných starovekých gregoriánskych chorálov, ale je viac než pravdepodobné, že sú zámerne pod zámkom v útrobách vatikánskych archívov. Jeden z týchto spevov obsahujúci Solfeggio frekvencie, známy ako “chválospev na Jána Krstiteľa sa však záhadným spôsobom objavil na verejnosti a je napísaný tak, že obsahuje všetkých šesť Solfeggio frekvencií.

Naša moderná hudobná stupnica je mierne mimo rozsah synchronizácie pôvodných Solfeggio frekvencií a komorné “A” 440 Hz, bolo pôvodne, ešte okolo roku 1914, 417 Hz. V podstate takmer všetku hudbu, ktorú počujeme dnes v médiách alebo sa predáva v obchodoch, či už je to rock, jazz, soul alebo klasiku, je kontraproduktívna v porovnaní s úžasnou transformačnou silou Solfeggio tónov. Jedna z Solfeggio frekvenciou 528 Hz je známa ako “528 Miracle”, pretože tá má pozoruhodnú schopnosť liečiť a opravovať DNA v tele a je to presne tá frekvencia, ktorá bola použitá genetiky pri biochemických procesoch.

Zmenou pôvodnej Solfeggio stupnice sa zmenili výrazne spevy, teda aj tie spievané v kostoloch a zmenou frekvencií boli ovplyvnené zmeny v koncepčnom myslení, čo malo za následok oslabenie duchovného vplyvu cirkvi. – Miroslav Kolísek

Selfreggio frekvencie:

396 Hz Ut možno používať v situáciách, kde odstrániť veci spojené so strachom a vinou.

 417 Hz Re možno používať, ak chceme pritiahnúť do života pozitívne zmeny, ak potrebujeme prelomiť skostnatené životné vzorce.

528 Hz Mi je od latinského slova miragestorum, teda “zázrak”; používajú ju genetici na opravu poškodenej DNA a podľa Dr Leonarda Horowitze a Dr. Pulea sa spája s korunnou čakrou.

639 Hz Fa pomáha pri vytvorení/vyhojení medziľudských vzťahov a spája sa s dokonalou integráciou oboch polovíc mozgu. Možno ju použiť pri komunikácii s paralelnými, či duchovnými svetmi.

741 Hz Sol čistí bunky od toxínov rôzneho druhu. Rozvíja intuíciu a šiesteho zmyslu, pretože sa spája s nelineárnym poznaním. Tento tón nás vedie k čistejšiemu, stabilnému a duchovnému životu.

852 Hz La tento tón prebúdza aký koľ vek systém do perfektného stavu. Spája sa so Svetlom a Duchom, umožňuje návrat k jednote. Používa sa na dosiahnutie osvietenia a spirituálny rast, spája sa s láskou bez podmienok a obmedzení.

zvuk1

Viac sa môžete dočítať tu alebo tu.

Fibonacci postupnosť v hudbe.

Klavírna melódia čísla Φ (π).

Sami vieme, že hudba nás dokáže povzbudiť v hocakom veku. 🙂

Zdroj: www.thespiritscience.net

Recent Posts